Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie informacje, w postaci plików graficznych – zdjęć, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Strony posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • powiększenie lub zmniejszenie tekstu
  • możliwość wybory skali szarości
  • podwyższony kontrast (czarne tło, jaskrawe litery)
  • wyłączenie tła i multimediów
  • podkreślenia linków
  • zmiana czcionki na czytelniejsza

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Wartacz, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 55 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: Oficjalna strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Usług Socjalnych ul. Lwowska 28
Budynek dwukondygnacyjny dostępny od ul. Lwowskiej.
Wejście główne na poziomie gruntu bez barier . Dalej korytarz, pomieszczenia na tym samym poziomie. Pomieszczenia I pietra dostępne z windy oraz schodów.
W budynku brak systemu naprowadzania oraz pętli indukcyjnej.
Przed budynkiem dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną ulica Poturzyńska 1
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Poturzyńskiej z poziomu chodnika, boczne wejście od strony parkingu.
Parter budynku dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez wejście główne.
Pomieszczenia na I piętrze dostępne z windy oraz schodów wyposażonych w pochwyty.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Dziennego Pobytu Nr 2 ulica Gospodarcza 7
Budynek dostępny od ulicy Gospodarczej, lokal usytuowany na poziomie wysokiego parteru.
Dostępny po schodach oraz za pomocą platformy dla osób niepełnosprawnością.
Lokal, korytarze i toalety są na jednym poziomie.
Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym.
W budynku brak systemu naprowadzania oraz pętli indukcyjnej.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Centrum Dziennego Pobytu Nr 3 ulica Niecała 16
Budynek dostępny od ulicy Niecałej, lokal usytuowany na poziomie wysokiego parteru.
Dostępny po schodach oraz za pomocą schodołaza dla wózków inwalidzkich .
Lokal, korytarze i toalety są na jednym poziomie.
W pobliżu dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do lokalu można wejść z psem asystującym.
W lokalu brak systemu naprowadzania oraz pętli indukcyjnej.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Centrum Dziennego Pobytu Nr 4 ulica Pozytywistów 16
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Niecałej po schodach wyposażonych w pochwyty.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
W budynku znajduje się schodołaz.
Budynek nie posiada pochylni, windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.
Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dzienny Dom Senior+, Klub Seniora Ruta ulica Jana Pawła II 11
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Jana Pawła po schodach wyposażonych w pochwyty.
Budynek wyposażony w windę.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada pochylni, windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Klub Senior+ “Centrum Aktywizacji ulica Nałkowskich 108
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Nałkowskich z poziomu chodnika.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada pochylni, windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością ulica Zbożowa 22A
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Zbożowej, boczne wejście od parkingu z poziomu chodnika.
Parter budynku dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez wejście główne.
Pomieszczenia na piętrach dostępne z windy oraz schodów wyposażonych w pochwyty.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Klub Seniora Róży Wiatrów ulica Róży Wiatrów 9
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Róży Wiatrów po schodach wyposażonych w pochwyty.
Brak toalety dla niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada pochylni, windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku niedozwolony jest wstęp z psem asystującym.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Klub Seniora Owocowa ulica Owocowa 6
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Owocowej po schodach bez pochwytów.
Brak toalety dla niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada pochylni, windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku niedozwolony jest wstęp z psem asystującym.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Klub Seniora Pogodna ulica Droga Męczenników Majdanka 27
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Lotniczej po schodach bez pochwytów.
Brak toalety dla niepełnosprawnych.
Budynek posiada pochylnię
Budynek nie posiada windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku niedozwolony jest wstęp z psem asystującym.
Przed budynkiem znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Klub Seniora Pod Świerkami ulica Tuwima 5
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Tuwima, po schodach wyposażonych w pochwyty.
W budynku nie ma toalet dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W bydynku znajduje się schodołaz.
Budynek nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.

Klub Seniora Dziesiąta ulicy Kunickiego 130
Wejście główne do budynku znajduje się od ulica Koźmiana, z poziomu chodnika.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.

Klub Seniora Śródmieście ulica Narutowicza 6
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Narutowicza, po schodach bez pochwytów.
W budynku nie ma toalet dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.

Klub Seniora Roztocze ulica Roztocze 1
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Roztocze, z poziomu chodnika.
W budynku nie ma toalet dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym

Klub Seniora Nad Zalewem ulica Krężnicka 156
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Krężnickiej, po schodach wyposażonych w pochwyty.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek wyposażony jest w windę oraz pochylnię.
Budynek nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.

Klub Seniora Sławin ulica Sławinkowska 50
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Świerkowej, z poziomu chodnika.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.

Klub Seniora Felin ulica Zygmunta Augusta 15
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Zygmunta Augusta, po schodach wyposażonych w pochwyty.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek wyposażony jest w windę i pochylnię.
Budynek nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.

Klub Seniora Sławinek Al. Warszawska 31
Wejście główne do budynku znajduje się od alei. Warszawskiej, z poziomu chodnika.
W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.

Klub Seniora Przy Zamku ulica Ruska 15
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Ruskiej, po schodach bez pochwytów.
W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.

Środowiskowe Centrum Seniorów ulica Jana Śliwińskiego 5
Centrum mieści się w szkole podstawowej nr 43 w Lublinie.
Wejście do centrum znajduje się od ul. Józefa Śliwińskiego 5 (od strony ulicy Zygmunta Noskowskiego), tylne wejście od strony parkingu.
Centrum jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.
W Centrum znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Przy wejściu do centrum znajduje się pochylnia.
Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Klub Seniora Wieniawa al. Racławickie 24
Wejście główne do budynku znajduje się od Al. Racławickiej, z poziomu chodnika.
W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym.

Klub Seniora “Nad Bystrzycą” Krochmalna 47
Wejście główne do budynku domu parafialnego przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie.
Do Klubu prowadzą schody oraz domofon.
W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Do budynku dozwolony jest wstęp z psem asystującym