Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie informacje, w postaci plików graficznych – zdjęć, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Strony posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • powiększenie lub zmniejszenie tekstu
  • możliwość wybory skali szarości
  • podwyższony kontrast (czarne tło, jaskrawe litery)
  • wyłączenie tła i multimediów
  • podkreślenia linków
  • zmiana czcionki na czytelniejsza

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Wartacz, dostepnosc@zow.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 55 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: Oficjalna strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Usług Socjalnych ul. Lwowska 28
Budynek dwukondygnacyjny dostępny od ul. Lwowskiej.
Wejście główne na poziomie gruntu bez barier . Dalej korytarz, pomieszczenia na tym samym poziomie. Pomieszczenia I pietra dostępne z windy oraz schodów.
W budynku brak systemu naprowadzania oraz pętli indukcyjnej.
Przed budynkiem dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Centrum Dziennego Pobytu Nr 2 ul. Gospodarcza 7
Budynek dostępny od ul. Gospodarczej, lokal usytuowany na poziomie wysokiego parteru.
Dostępny po schodach oraz za pomocą platformy dla osób niepełnosprawnością.
Lokal, korytarze i toalety są na jednym poziomie.
Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym.
W budynku brak systemu naprowadzania oraz pętli indukcyjnej.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Centrum Dziennego Pobytu Nr 3 ul. Niecała 16
Budynek dostępny od ul. Niecałej, lokal usytuowany na poziomie wysokiego parteru.
Dostępny po schodach oraz za pomocą schodołaza dla wózków inwalidzkich .
Lokal, korytarze i toalety są na jednym poziomie.
W pobliżu dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do lokalu można wejść z psem asystującym.
W lokalu brak systemu naprowadzania oraz pętli indukcyjnej.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.