SOS dla Seniora

W okresie od 12  października 2022 r. do 30 lipca 2023 r. w Zespole Ośrodków Wsparcia  w Lublinie realizowany jest projekt grantowy “Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku.

W ramach projektu grantowego będą realizowane następujące zadania:

  1. Utworzenie Środowiskowego Centrum Seniorów w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5 w strukturze, którego będą funkcjonowały:
   1. Punkt Dziennego Pobytu;
   2. Punkt Domowej Opieki;
   3. Środowiskowy Klub Seniora.
  2. Zapewnienie wsparcia w miejscu zamieszkania, w postaci:
   1. usług opiekuńczych;
   2. specjalistycznych usług opiekuńczych;
   3. usług asystenta osobistego, w tym usługi asystenta dla osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie;
   4. teleopieki.
  3. Cykl szkoleń i kursów zwiększających zakres samodzielności i szans na podjęcie pracy przez Uczestników Projektu.
  4. Szkolenia pracowników.

Projekt jest adresowany do 650 osób – mieszkańców Miasta Lublin,  w tym:

 1. 600 osób w wieku emerytalnym, które w chwili składania dokumentów rekrutacyjnych posiadają ukończone minimum 60 lat;
 2. 50 osób z niepełnosprawnościami, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym chorujące psychicznie oraz osób z wieloosobowych placówek całodobowych.

 

Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie Miasta Lublin, w trybie ciągłym od 01.12.2022 r. do 31.07.2023 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 150% uczestników przewidzianych w projekcie – 100% Uczestnicy Projektu + 50% lista rezerwowa). Rekrutacje do poszczególnych zadań będą prowadzone oddzielnie.

Ogłoszenie o naborze do Środowiskowego Centrum Seniorów w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5

Formularz zgłoszeniowy do Środowiskowego Centrum Seniorów w Lublinie przy ul. śliwińskiego 5, 20-861 Lublin

Deklaracja uczestnictwa w Środowiskowym Klubie Seniora

Regulamin Projektu Grantowego

Regulamin Środowiskowego Centrum Seniorów

Klauzula informacyjna dla uczestników

Schemat organizacyjny Środowiskowego Centrum Seniorów


Kontynuując działania na rzecz bezpieczeństwa lubelskich Seniorów zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi teleopieki skierowanej do osób w wieku 60+, będących mieszkańcami Miasta Lublin, spełniających poniższe kryteria.

Rekrutacja rozpocznie się 2 stycznia 2023 r. i potrwa do 9 stycznia 2023 r.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski w ramach świadczonej teleopieki przyjmowane będą telefonicznie w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerami telefonów:

81 466 55 60 wew. 1 oraz 6, 81 466 55 61,  539 867 635, 539-867-638.

Wsparcie w postaci teleopieki otrzyma 600 osób spełniających następujące kryteria formalne:

 1. Zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin,
 2. Ukończenie 60 roku życia,
 3. Wyrażenie zgody na udział w zadaniu, przestrzeganie Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji i realizacji zadania.

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby spełniające następujące kryteria merytoryczne:

 1. Korzystające z całodobowej opieki instytucjonalnej lub znajdujące się na liście oczekujących na miejsce w całodobowej instytucji i deklarowanie rezygnacji z tej formy wsparcia,
 2. Mieszkające samotnie,
 3. Posiadające orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym (lub równoważnym).

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą punktów, a w przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa oraz budżetu Gminy Lublin.

Usługa finansowana jest z projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś piorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 


 

Nowy Nabór na opaski w ramach programu “Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022.

Uprzejmie informujemy, że dzięki pozyskaniu funduszy z programu “Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 dofinansowanego ze środków budżetu państwa, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Miasto Lublin rozszerza usługę teleopieki o dodatkowe 200 opasek.

Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w:

   • przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki,
   • miernik tętna,
   • czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski,
   • lokalizator GPS,
   • wskaźnik poziomu ładowania baterii,
   • wyświetlacz wyświetlający godzinę i datę i wyniki pomiarów

Nowa rekrutacja rozpoczyna się 9 maja i potrwa do 20 maja 2022 roku lub do wyczerpania miejsc. Ze względu na bezpieczeństwo Seniorów, rekrutacja odbędzie się drogą telefoniczną pod numerami tel.: 81 466 55 60, 81 466 55 61, 539 867 635, od 7:00 do 15:00 lub osobiście w Biurze Rekrutacji. Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę życia należy spełnić trzy kryteria:

   1. mieć co najmniej 65 lat życia,
   2. być mieszkańcem Miasta Lublin,
   3. wyrazić zgodę na udział w zadaniu, przestrzeganie regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas rekrutacji i realizacji usługi teleopieki.

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie pn. „Korpus Wsparcia Seniora”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Klauzula informacyjna RODO.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Oświadczenie o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Wzór „Karty Informacyjnej Pacjenta”.

NOWE OPASKI ŻYCIA DLA LUBELSKICH SENIORÓW –„SOS DLA SENIORA”

Przejdź do dokumentów

Uprzejmie informujemy, że Miasto Lublin podejmuje kolejne działania na rzecz swoich Seniorów. Od dwóch lat realizowany jest pilotażowy program „SOS dla Seniora” oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Lubelscy seniorzy mogą korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.

Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w:

   • przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki,
   • miernik tętna,
   • czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski,
   • lokalizator GPS,
   • wskaźnik poziomu ładowania baterii.

Z końcem b.r. program pilotażowy kończy się, ale Miasto Lublin, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby seniorów w tym zakresie, będzie kontynuowało tę bezpłatną formę wsparcia.
Nowa rekrutacja rozpoczyna się 4 stycznia i potrwa do 18 stycznia 2021 roku lub do wyczerpania miejsc. Ze względu na bezpieczeństwo Seniorów, rekrutacja odbędzie się drogą telefoniczną lub internetową. Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę życia należy spełnić trzy kryteria:

   1. mieć co najmniej 60 lat życia, a w szczególnych przypadkach warunkowanych stanem zdrowia, z opaski może skorzystać osoba poniżej 60 roku życia,
   2. być mieszkańcem Miasta Lublin,
   3. wyrazić zgodę na udział w zadaniu, przestrzeganie regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas rekrutacji i realizacji usługi teleopieki.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski w ramach świadczonej teleopieki oraz spełniających powyższe kryteria przyjmowane są:

   • pod numerami telefonów: 81 466 55 60, 81 466 55 61, 539 867 635, 880 523 421 – w godz. 7.00-15.00.
   • mailowo na adres: .

Usługa teleopieki jest całkowicie bezpłatna. Wszystkie koszty pokrywa Gmina Lublin, a bezpośrednim realizatorem jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28.
Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2022 roku. W nowej edycji może wziąć udział 400 seniorów.
W razie potrzeby, z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkiej pomocy związanej z rekrutacją i wypełnieniem niezbędnej dokumentacji.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji

Kandydat zgłaszający się za pomocą maila wysyła zeskanowane wypełnione i podpisane Załączniki nr 1,2,3. Dopuszczane jest zrobienie czytelnych fotografii załączników i wysłane ich mailem.

Kandydat zgłaszający się osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie terminu wizyty przynosi wypełnione i podpisane Załączniki nr 1,2,3.

Uczestnik zgłaszający się telefonicznie przygotowuje dane wymagane w Załączniku nr 2 w celu przekazania ich podczas rozmowy telefonicznej.

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie pn. „SOS dla Seniora”.

Załącznik nr 1 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Klauzula informacyjna RODO.

Załącznik nr 2 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 3 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Oświadczenie o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 4 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Wzór „Karty Informacyjnej Pacjenta”.

Dokumenty można pobrać w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lwowskiej 28 w Lublinie.

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących projektu “SOS dla Seniora” zachęcamy do zapoznania się z najczęściej pojawiającymi się pytaniami i odpowiedziami odnośnie rekrutacji czy działania opaski.

Pytania i odpowiedzi “SOS dla Seniora”