Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z wnioskiem
o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”

Wniosek o dostępności zawiera:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie odpowie na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Zespół Ośrodków Wsparcia
w Lublinie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskaże termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres:
  Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
  Ul. Lwowska 28
  20-128 Lublin
 • drogą elektroniczną na adres:
 • poprzez ePUAP: zow/SkrytkaESP

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej – pobierz.