Opaska SOS dla Seniora

Nowy nabór na opaski SOS  na rok 2024

Drodzy Seniorzy,

Zapraszamy serdecznie osoby w wieku 60 lat i więcej, będące mieszkańcami miasta Lublin, do skorzystania z bezpłatnej usługi teleopieki.  Aby otrzymać opaskę bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki, należy spełnić poniższe kryteria:

 • być mieszkańcem Miasta Lublin,
 • być osobą, która ukończyła 60 lat i więcej, która ma problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkająca z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia,
 • wyrazić zgodę na udział w Programie, przestrzeganie Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji i realizacji Zadania.

Rekrutacja rozpocznie się 20 maja 2024 r. o godzinie 7:00 i potrwa do 29 maja 2024 r. do godziny 15:00.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski wraz z teleopieką będą przyjmowane w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00:

– telefonicznie pod numerami telefonów: 81 466 55 60 wew. 1 oraz 6, 81 466 55 61, 539 867 635, 539-867-638

–  osobiście w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28.

Formularze zgłoszeniowe osób zapisanych do projektu telefonicznie należy dostarczyć do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28 pok. 131 do 03.06.2024 roku.

Zgłoszenie do udziału w Programie opaski bezpieczeństwa może być dokonane przez osobę bezpośrednio zainteresowaną bądź opiekuna.

W przypadku większej liczby chętnych niż pula opasek priorytet w procesie przyznania opaski będą miały osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Ocenie podlegać będą poniższe kryteria, którym nadane zostaną określone wagi:

 • Lekki stopień niepełnosprawności ( lub orzeczenie równoważne) – 1 pkt.
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności ( lub orzeczenie równoważne) – 2 pkt.
 • Znaczny stopień niepełnosprawności ( lub orzeczenie równoważne) – 3 pkt.

Zadanie jest realizowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” i finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa oraz z budżetu Gminy Lublin.

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Klauzula informacyjna RODO


Ogłoszenia Archiwalne


Drodzy Seniorzy,

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi teleopieki skierowanej do osób w wieku 65+, będących mieszkańcami Miasta Lublin.

Aby otrzymać opaskę bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki należy spełnić poniższe kryteria obligatoryjne:

 1. mieć ukończone co najmniej 65 lat,
 2. być mieszkańcem Miasta Lublin,
 3. wyrazić zgodę na udział w zadaniu, przestrzeganie regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas rekrutacji i realizacji usługi teleopieki.

 

Rekrutacja rozpocznie się od 22 maja 2023 r. od godziny 7:00 i potrwa do 26 maja 2023 r. do godziny 15:00

 

Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski w ramach świadczonej teleopieki przyjmowane będą telefonicznie lub osobiście w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerami telefonów: 81 466 55 60 wew. 1 oraz 6, 81 466 55 61, 539 867 635, 539-867-638.

 

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby:

 1. mieszkające samotnie,
 2. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Zadanie realizowane jest w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, finansowanego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa oraz z budżetu Gminy Lublin.

Załączniki:

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie pn. „Korpus Wsparcia Seniora”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Klauzula informacyjna RODO.

 


Kontynuując działania na rzecz bezpieczeństwa lubelskich Seniorów zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi teleopieki skierowanej do osób w wieku 60+, będących mieszkańcami Miasta Lublin, spełniających poniższe kryteria.

Rekrutacja rozpocznie się 2 stycznia 2023 r. i potrwa do 9 stycznia 2023 r.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski w ramach świadczonej teleopieki przyjmowane będą telefonicznie w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerami telefonów:

81 466 55 60 wew. 1 oraz 6, 81 466 55 61,  539 867 635, 539-867-638.

Wsparcie w postaci teleopieki otrzyma 600 osób spełniających następujące kryteria formalne:

 1. Zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin,
 2. Ukończenie 60 roku życia,
 3. Wyrażenie zgody na udział w zadaniu, przestrzeganie Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji i realizacji zadania.

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby spełniające następujące kryteria merytoryczne:

 1. Korzystające z całodobowej opieki instytucjonalnej lub znajdujące się na liście oczekujących na miejsce w całodobowej instytucji i deklarowanie rezygnacji z tej formy wsparcia,
 2. Mieszkające samotnie,
 3. Posiadające orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym (lub równoważnym).

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą punktów, a w przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa oraz budżetu Gminy Lublin.

Usługa finansowana jest z projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś piorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Klauzula informacyjna RODO.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Formularz zgłoszeniowy.

 


 

Nowy Nabór na opaski w ramach programu “Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022.

Uprzejmie informujemy, że dzięki pozyskaniu funduszy z programu “Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 dofinansowanego ze środków budżetu państwa, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Miasto Lublin rozszerza usługę teleopieki o dodatkowe 200 opasek.

Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w:

   • przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki,
   • miernik tętna,
   • czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski,
   • lokalizator GPS,
   • wskaźnik poziomu ładowania baterii,
   • wyświetlacz wyświetlający godzinę i datę i wyniki pomiarów

Nowa rekrutacja rozpoczyna się 9 maja i potrwa do 20 maja 2022 roku lub do wyczerpania miejsc. Ze względu na bezpieczeństwo Seniorów, rekrutacja odbędzie się drogą telefoniczną pod numerami tel.: 81 466 55 60, 81 466 55 61, 539 867 635, od 7:00 do 15:00 lub osobiście w Biurze Rekrutacji. Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę życia należy spełnić trzy kryteria:

   1. mieć co najmniej 65 lat życia,
   2. być mieszkańcem Miasta Lublin,
   3. wyrazić zgodę na udział w zadaniu, przestrzeganie regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas rekrutacji i realizacji usługi teleopieki.

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie pn. „Korpus Wsparcia Seniora”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Klauzula informacyjna RODO.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Oświadczenie o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Wzór „Karty Informacyjnej Pacjenta”.

NOWE OPASKI ŻYCIA DLA LUBELSKICH SENIORÓW –„SOS DLA SENIORA”

Przejdź do dokumentów

Uprzejmie informujemy, że Miasto Lublin podejmuje kolejne działania na rzecz swoich Seniorów. Od dwóch lat realizowany jest pilotażowy program „SOS dla Seniora” oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Lubelscy seniorzy mogą korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.

Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w:

   • przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki,
   • miernik tętna,
   • czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski,
   • lokalizator GPS,
   • wskaźnik poziomu ładowania baterii.

Z końcem b.r. program pilotażowy kończy się, ale Miasto Lublin, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby seniorów w tym zakresie, będzie kontynuowało tę bezpłatną formę wsparcia.
Nowa rekrutacja rozpoczyna się 4 stycznia i potrwa do 18 stycznia 2021 roku lub do wyczerpania miejsc. Ze względu na bezpieczeństwo Seniorów, rekrutacja odbędzie się drogą telefoniczną lub internetową. Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę życia należy spełnić trzy kryteria:

   1. mieć co najmniej 60 lat życia, a w szczególnych przypadkach warunkowanych stanem zdrowia, z opaski może skorzystać osoba poniżej 60 roku życia,
   2. być mieszkańcem Miasta Lublin,
   3. wyrazić zgodę na udział w zadaniu, przestrzeganie regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas rekrutacji i realizacji usługi teleopieki.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski w ramach świadczonej teleopieki oraz spełniających powyższe kryteria przyjmowane są:

   • pod numerami telefonów: 81 466 55 60, 81 466 55 61, 539 867 635, 880 523 421 – w godz. 7.00-15.00.
   • mailowo na adres: .

Usługa teleopieki jest całkowicie bezpłatna. Wszystkie koszty pokrywa Gmina Lublin, a bezpośrednim realizatorem jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28.
Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2022 roku. W nowej edycji może wziąć udział 400 seniorów.
W razie potrzeby, z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkiej pomocy związanej z rekrutacją i wypełnieniem niezbędnej dokumentacji.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji

Kandydat zgłaszający się za pomocą maila wysyła zeskanowane wypełnione i podpisane Załączniki nr 1,2,3. Dopuszczane jest zrobienie czytelnych fotografii załączników i wysłane ich mailem.

Kandydat zgłaszający się osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie terminu wizyty przynosi wypełnione i podpisane Załączniki nr 1,2,3.

Uczestnik zgłaszający się telefonicznie przygotowuje dane wymagane w Załączniku nr 2 w celu przekazania ich podczas rozmowy telefonicznej.

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie pn. „SOS dla Seniora”.

Załącznik nr 1 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Klauzula informacyjna RODO.

Załącznik nr 2 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 3 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Oświadczenie o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 4 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Wzór „Karty Informacyjnej Pacjenta”.

Dokumenty można pobrać w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lwowskiej 28 w Lublinie.

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących projektu “SOS dla Seniora” zachęcamy do zapoznania się z najczęściej pojawiającymi się pytaniami i odpowiedziami odnośnie rekrutacji czy działania opaski.

Pytania i odpowiedzi “SOS dla Seniora”