SOS dla Seniora

 

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona w trybie ciągłym i będzie weryfikowana na bieżąco do wyczerpania 400 dostępnych w ramach projektu opasek. Formularze rekrutacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ulicy Lwowskiej 28.

Aktualizacja regulaminu z rekrutacji i udziału w teleopiece w ramach zadania SOS dla Seniora – aktualizacja z dnia 23.10.2019
Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” nr RPLU.11.02.00-06-0020/17-00 dnia 17 października 2019.

Dla kogo jest przeznaczona opaska?

Opaskę może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • zamieszkuje na terenie Miasta Lublin,
 • jest w wieku 60+.

W regulaminie dodano §5 pkt. 17: „Po wyczerpaniu kandydatów z listy rezerwowej rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w trybie ciągłym i będzie weryfikowana na bieżąco do wyczerpania 400 dostępnych w ramach projektu opasek. Formularze rekrutacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ulicy Lwowskiej 28.”

Nabór jest prowadzony tylko w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, przy ul. Lwowskiej 28.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne potrzebne do zgłoszenia kandydata/kandydatki:

 


Nabór wniosków o przyznanie opaski w ramach programu „SOS dla Seniora” trwał od 24.07. do 7.08. 2019 roku. Wnioski można było składać w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 oraz w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23. Pomimo dużego zainteresowania tą forma wsparcia lubelskich seniorów, cała akcja przebiegła sprawnie.

Złożono 521 wniosków, a opaskę mogło otrzymać 400 osób.


Komisja Rekrutacyjna dokonała kwalifikacji uczestników, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Utworzona jest również lista rezerwowa.

Obecnie prowadzony jest cykl szkoleń dla użytkowników opasek, które zaczną działać już od 1 września. Jest to program pilotażowy, który potrwa cały rok.

 Zadanie jest finansowane z funduszy unijnych i realizowane jest w ramach projektu: „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” nr projektu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. „SOS DLA SENIORA”


Celem głównym zadania jest poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku poprzez realizację usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostawanie w naturalnym środowisku.

W ramach zadania 400 mieszkańców Miasta Lublina w wieku 60 + zostanie objętych systemem całodobowej teleoopieki przez 12 miesięcy.

System Teleopieki – jak to działa?

Operator systemu teleopieki zapewnia:

   • prezentację działania systemu teleopieki seniorowi oraz przeszkolenie go w zakresie obsługi urządzenia,
   • podłączenie opaski do systemu teleopieki,
   • całodobową łączność z Centrum Teleopieki,
   • monitoring wskaźników mierzonych przez opaskę,
   • rejestrację sygnałów alarmowych.

Każdy uczestnik otrzymuje opaskę na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Części opaski mające kontakt ze skórą są antyalergiczne i mają regulację długości paska. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się  z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m. in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe, jeśli sytuacja tego wymaga.

Opaska ma  indywidualny, niepowtarzalny numer i wyposażona jest w:

   • przyciski do bezpośredniego połączenia się z Centrum Teleopieki i odbierania połączeń przychodzących,
   • miernik tętna,
   • czujnik upadku,
   • czujnik zdjęcia i założenia opaski,
   • lokalizator GPS (zasięg sieci obejmuje 100% terenu Lublina),
   • pomiar poziomu ładowania baterii.

Serwis opaski zapewnia wykonawca, firma SiDLY.

Centrum Teleopieki funkcjonować będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do obsługi wykonawca zapewnia ratownika medycznego lub ratownika posiadającego kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. 2019, poz. 993 oraz pracownika technicznego.

Pracownicy Centrum Teleopieki mają obowiązek:

   • odbierać alarm z opaski,
   • nawiązywać kontakt z uczestnikiem po odebraniu alarmu,
   • kontaktować się z podanym wcześniej przez uczestnika numerem telefonu w celu weryfikacji wystąpienia alarmu,
   • wzywać pomoc,
   • utrzymać kontakt z uczestnikiem do momentu przybycia pomocy,
   • stale monitorować stan techniczny opasek i poziom ich naładowania.

Dla kogo jest przeznaczona opaska?

Opaskę może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

   • zamieszkuje na terenie Miasta Lublin,
   • jest w wieku 60+,
   • jest osobą z niepełnosprawnością, niesamodzielną,
   • ma trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne potrzebne do zgłoszenia kandydata/kandydatki:

Dokumenty zgłoszeniowe będą również dostępne w miejscach rekrutacji.

Rekrutacja będzie prowadzona od 24 lipca 2019 r. do 7 sierpnia 2019 r.  Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

   • w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, Lublin, 14P, tel. 81 466 55 60, 667 352 149, 539 867 635,
   • w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, pok. 13, 81 466 30 50 lub 81 466 20 69,
    • mail: wips@lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.