“Aktywni i Samodzielni”

W okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2020 r. w Zespole Ośrodków Wsparcia  w Lublinie był realizowany jest projekt „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany był w trzech zadaniach.

Zadanie 1 to utworzenie punktu pomocy środowiskowej przy Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Niecałej 16 oraz rozszerzenie działalności Centrum o nowe usługi.
W ramach pobytu dziennego utworzono 30 miejsc, zaś w ramach punktu domowej opieki również 30 miejsc. Seniorzy otrzymali wsparcie ze strony pracownika socjalnego, psychologa, rehabilitanta, terapeuty oraz w postaci dowożonych do domu posiłków (obiad i podwieczorek). Oferta ośrodka obejmowała kompleksowe działania w celu podniesienia jakości życia uczestnikom oraz przeciwdziałania izolacji społecznej. W tym celu wprowadzono następujące usługi:

 • terapię kulinarna,
 • utworzenie czytelni,
 • zajęcia z arteterapii (rysunek, malarstwo, zajęcia manualne, papieroplastyka),
 • usługę prozdrowotną (masaże, gimnastykę, zajęcia z profilaktyki zdrowotnej),
 • organizowanie spotkań okolicznościowych (integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym),
 • zajęcia prozdrowotne – wyjścia na basen i do jaskini solnej,
 • spotkania ze specjalistami (wykłady, prelekcje, konsultacje),
 • edukacja kulturalna – organizowanie wyjść do obiektów związanych z kulturą i sztuką.

Zadanie 2 to wsparcie działalności Klubów Seniora, poszerzenie działalności oraz korzystanie z usług do tej pory niedostępnych. Oferta została rozszerzona o:

 • zajęcia florystyczne i krawieckie,
 • prowadzenie zajęć teatralnych,
 • organizowanie spotkań integracyjnych,
 • zajęcia z podstaw obsługi komputera i internetu,
 • zajęcia z nordic walking oraz gimnastykę grupową,
 • organizowanie wyjść na basen i do jaskini solnej,
 • warsztaty taneczne,
 • promocję twórczości Seniorów.

Kluby Seniora biorące udział w projekcie:

 • Klub Seniora „Owocowa” przy ul. Owocowej 6,
 • Klub Seniora „Pogodna” przy Drodze Męczenników Majdanka 25,
 • Klub Seniora „Róży Wiatrów” przy ul. Róży Wiatrów 9,
 • Klub Seniora „Pod Świerkami” przy ul. Tuwima 5,
 • Klub Seniora „Roztocze” przy ul. Roztocze 1,
 • Klub Seniora „Ruta” przy ul. Jana Pawła II 11,
 • Klub Seniora „Śródmieście” przy ul. Narutowicza 6,
 • Klub Seniora „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50,
 • Klub Seniora „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 128/130,
 • Klub Seniora „Nałkowskich” przy ul. Nałkowskich 114,
 • Klub Seniora „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156,
 • Klub Seniora „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28,
 • Klub Seniora „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15,
 • Klub Seniora „Sławinek” przy al. Warszawskiej 31,
 • Klub Seniora „Pozytywistów” przy ul. Pozytywistów 16.

Zadanie 3 to poszerzenie działalności Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Gospodarczej 7 oraz przystosowanie miejsca dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania zwiększono liczbę miejsc do 30. W ofercie placówki znalazły się:

 • dwa posiłki dziennie (obiad i podwieczorek),
 • zajęcia z arteterapii,
 • terapia kulinarna,
 • organizowanie spotkań integracyjnych ze społecznością lokalną oraz spotkań okolicznościowych,
 • organizacja czytelni,
 • edukacja kulturalna polegająca na organizowaniu wyjść do obiektów związanych z kulturą i sztuką,
 • organizowanie spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin,
 • prowadzenie zajęć prozdrowotnych (gimnastyka, fizykoterapia),
 • rehabilitacja funkcji poznawczych.

Łączna wartość projektu to 3 681 357 mln zł. W projekcie wsparcie otrzymało łącznie 1047 osób.

Zadanie nr 4 „SOS dla Seniora”

Celem głównym zadania była poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku poprzez realizację usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostawanie w naturalnym środowisku.

W ramach zadania 400 mieszkańców Miasta Lublina w wieku 60 + otrzymało opaski bezpieczeństwa na okres 2 lat. Łącznie z opasek bezpieczeństwa skorzystało 592 osoby.

System Teleopieki – jak to działa?

Operator systemu teleopieki zapewnia:

 • prezentację działania systemu teleopieki seniorowi oraz przeszkolenie go w zakresie obsługi urządzenia,
 • podłączenie opaski do systemu teleopieki,
 • całodobową łączność z Centrum Teleopieki,
 • monitoring wskaźników mierzonych przez opaskę,
 • rejestrację sygnałów alarmowych.

Każdy uczestnik otrzymał opaskę na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Części opaski mające kontakt ze skórą są antyalergiczne i mają regulację długości paska. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się  z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m. in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe, jeśli sytuacja tego wymaga.

Opaska ma  indywidualny, niepowtarzalny numer i wyposażona jest w:

 • przyciski do bezpośredniego połączenia się z Centrum Teleopieki i odbierania połączeń przychodzących,
 • miernik tętna,
 • czujnik upadku,
 • czujnik zdjęcia i założenia opaski,
 • lokalizator GPS (zasięg sieci obejmuje 100% terenu Lublina),
 • pomiar poziomu ładowania baterii.

Serwis opaski zapewniał wykonawca, firma SiDLY.

Centrum Teleopieki funkcjonowało 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do obsługi wykonawca zapewniał ratownika medycznego lub ratownika posiadającego kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. 2019, poz. 993 oraz pracownika technicznego.

Pracownicy Centrum Teleopieki mieli obowiązek:

 • odbierać alarm z opaski,
 • nawiązywać kontakt z uczestnikiem po odebraniu alarmu,
 • kontaktować się z podanym wcześniej przez uczestnika numerem telefonu w celu weryfikacji wystąpienia alarmu,
 • wzywać pomoc,
 • utrzymać kontakt z uczestnikiem do momentu przybycia pomocy,
 • stale monitorować stan techniczny opasek i poziom ich naładowania.

Dla kogo przeznaczona była opaska?

Opaskę mogła otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • mieszkaniec Miasta Lublin,
 • ukończony 60 rok życia,
 • osoba z niepełnosprawnością, niesamodzielna,
 • osoba z trudnościami w wykonywaniu czynności życia codziennego.