Środowiskowe Centrum Seniorów

 

Środowiskowe Centrum Seniorów przy ul. Józefa Śliwińskiego 5 w Lublinie (budynek Szkoły Podstawowej Nr 43) jest placówką wsparcia dla seniorów, w wieku 60+, biernych zawodowo. Utworzone zostało w grudniu 2022r. dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z grantu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Placówka w pełni wpisuje się w trwający proces deinstytucjonalizacji usług społecznych, rozumiany jako przesunięcie akcentów z opieki instytucjonalnej, świadczonej w zakładach opieki stacjonarnej w kierunku opieki świadczonej w środowisku lokalnym, oferując seniorom trzy formy wparcia, które umożliwiają osobom starszym jak najdłuższe pozostawanie w ich dotychczasowym miejscu zamieszkania, a tym samym zapobiegają umieszczaniu w domach pomocy społecznej.

Środowiskowe Centrum Seniorów oferuje:

 

  1. Punkt Dziennego Pobytu.

Przeznaczony jest dla seniorów z dzielnicy Czechów, zdolnych do samoobsługi, wymagających częściowego wsparcia. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, w godzinach 10-14. Obowiązuje skierowanie, które wydane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w formie decyzji administracyjnej. Jest to odpłatna forma wsparcia, z odpłatnością na poziomie 0,5% od posiadanego dochodu, co również jest ustalane decyzją administracyjną. W celu uzyskania skierowania należy nawiązać kontakt z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania placówką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie i złożyć wniosek o przyjęcie do Środowiskowego Centrum Seniorów:

https://mopr.lublin.eu/?id=ulice/gdzie

W Punkcie Dziennego Pobytu mamy ofertę następujących zajęć:
– gimnastyka ogólnousprawniająca,
– zajęcia muzyczne,
– terapia kulinarna,
– zajęcia z psychologiem,
– treningi pamięci,
– zajęcia tematyczne, np. podróżnicze,
– zajęcia plastyczne,
– spotkania okolicznościowe,
– spacery, wyjścia, wycieczki,
– poradnictwo socjalne,

Istnieje również możliwość skorzystania z posiłku.

 

  1. Punkt Domowej Opieki.

Przeznaczony jest dla seniorów z dzielnicy Czechów, którzy ze względu na stan zdrowia mają trudności z opuszczaniem mieszkania. Punkt funkcjonuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. W ramach Punktu Domowej Opieki dowożone są posiłki do domu seniora oraz świadczone wsparcie socjalne pracownika socjalnego. Podobnie jak w Punkcie Dziennego Pobytu obowiązuje skierowanie, które wydane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w formie decyzji administracyjnej. Jest to odpłatna forma wsparcia, z odpłatnością na poziomie 0,35% od posiadanego dochodu, co również jest ustalane decyzją administracyjną. W celu uzyskania skierowania należy nawiązać kontakt z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania placówką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie i złożyć wniosek o przyjęcie do Środowiskowego Centrum Seniorów:

https://mopr.lublin.eu/?id=ulice/gdzie

 

  1. Środowiskowy Klub Seniora.

Przeznaczony jest dla najbardziej aktywnych seniorów. Dla obecnie funkcjonujących 5 grup zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godz. 15-17, każda grupa ma zajęcia w innym dniu tygodnia. W ramach Klubu świadczymy:
– zajęcia rozwijające zainteresowania, m. in.: plastyczne, muzyczne, podróżnicze, rękodzielnicze,
– zajęcia ruchowe,
– zajęcia edukacyjne, gry rozwijające i podtrzymujące sprawność intelektualną, treningi pamięci,
– wyjścia, koncerty, spacery, wycieczki, zabawy taneczne, spotkania integracyjne.

Środowiskowe Centrum Seniorów zlokalizowane jest w budynku Szkoły Podstawowej Nr 43 przy ul. Józefa Śliwińskiego 5 w Lublinie, posiada oddzielne wejście od strony placu zabaw.

Placówka funkcjonuje w godzinach 8-17, a w okresie wakacyjnym w godzinach 7-15.

e-mail:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 880-523-419