Plany Deinstytucjonalizacji

W okresie od 12  października 2022 r. do 30 września 2023 r. w Zespole Ośrodków Wsparcia  w Lublinie realizowany był projekt grantowy “Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku.

Wartość całkowita projektu: 2 063 130,99 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 738 806,76 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa: 324 324,23 zł

W ramach projektu grantowego zostały realizowane następujące zadania:

  1. Utworzono Środowiskowe Centrum Seniorów w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5 w strukturze funkcjonują:
   1. Punkt Dziennego Pobytu;
   2. Punkt Domowej Opieki;
   3. Środowiskowy Klub Seniora.
  2. Zapewniono wsparcie w miejscu zamieszkania, w postaci:
   1. usług opiekuńczych;
   2. specjalistycznych usług opiekuńczych;
   3. usług asystenta osobistego, w tym usługi asystenta dla osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie;
   4. teleopieki.
  3. Cykl szkoleń i kursów zwiększających zakres samodzielności i szans na podjęcie pracy przez Uczestników Projektu.
  4. Szkolenia pracowników.

Projekt był adresowany do 650 osób – mieszkańców Miasta Lublin,  w tym:

 1. 600 osób w wieku emerytalnym, które w chwili składania dokumentów rekrutacyjnych posiadają ukończone minimum 60 lat;
 2. 50 osób z niepełnosprawnościami, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym chorujące psychicznie oraz osób z wieloosobowych placówek całodobowych.

Ogłoszenie o naborze do Środowiskowego Centrum Seniorów w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5

Formularz zgłoszeniowy do Środowiskowego Centrum Seniorów w Lublinie przy ul. śliwińskiego 5, 20-861 Lublin

Deklaracja uczestnictwa w Środowiskowym Klubie Seniora

Regulamin Projektu Grantowego

Regulamin Środowiskowego Centrum Seniorów

Klauzula informacyjna dla uczestników

Schemat organizacyjny Środowiskowego Centrum Seniorów