Plany Deinstytucjonalizacji

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie prowadzi nabór uczestników do programu świadczeń:

 1. usług opiekuńczych
 2. specjalistycznych usług opiekuńczych
 3. usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
 4. usług asystenta osobistego osoby chorującej psychicznie

 utworzonego w ramach projektu grantowego: “Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Sprostowanie do ogłoszenia Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dnia 02.03.2023 r.

Sprostowanie dotyczy § 2 , Rozdziału „Szczegółowe zasady rekrutacji”.

2 Rozdział: „Szczegółowe zasady rekrutacji”, ust. 3 pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„ orzeczenie lekarskie potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – w przypadku ubiegania się  o specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”.

 

Ogłoszenie o naborze do programu świadczeń

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze – Klauzula Informacyjna dla uczestników

 


W okresie od 12  października 2022 r. do 30 lipca 2023 r. w Zespole Ośrodków Wsparcia  w Lublinie realizowany jest projekt grantowy “Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku.

W ramach projektu grantowego będą realizowane następujące zadania:

  1. Utworzenie Środowiskowego Centrum Seniorów w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5 w strukturze, którego będą funkcjonowały:
   1. Punkt Dziennego Pobytu;
   2. Punkt Domowej Opieki;
   3. Środowiskowy Klub Seniora.
  2. Zapewnienie wsparcia w miejscu zamieszkania, w postaci:
   1. usług opiekuńczych;
   2. specjalistycznych usług opiekuńczych;
   3. usług asystenta osobistego, w tym usługi asystenta dla osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie;
   4. teleopieki.
  3. Cykl szkoleń i kursów zwiększających zakres samodzielności i szans na podjęcie pracy przez Uczestników Projektu.
  4. Szkolenia pracowników.

Projekt jest adresowany do 650 osób – mieszkańców Miasta Lublin,  w tym:

 1. 600 osób w wieku emerytalnym, które w chwili składania dokumentów rekrutacyjnych posiadają ukończone minimum 60 lat;
 2. 50 osób z niepełnosprawnościami, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym chorujące psychicznie oraz osób z wieloosobowych placówek całodobowych.

 

Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie Miasta Lublin, w trybie ciągłym od 01.12.2022 r. do 31.07.2023 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 150% uczestników przewidzianych w projekcie – 100% Uczestnicy Projektu + 50% lista rezerwowa). Rekrutacje do poszczególnych zadań będą prowadzone oddzielnie.

Ogłoszenie o naborze do Środowiskowego Centrum Seniorów w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5

Formularz zgłoszeniowy do Środowiskowego Centrum Seniorów w Lublinie przy ul. śliwińskiego 5, 20-861 Lublin

Deklaracja uczestnictwa w Środowiskowym Klubie Seniora

Regulamin Projektu Grantowego

Regulamin Środowiskowego Centrum Seniorów

Klauzula informacyjna dla uczestników

Schemat organizacyjny Środowiskowego Centrum Seniorów