Dzienny Ośrodek Adaptacyjny

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną wspiera osoby od 1 do 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną (głównie w stopniu głębokim) i niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodziny. W ośrodku terapię prowadzą zaangażowani pracownicy: logopeda, psycholodzy, oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci. Zatrudniona jest też pielęgniarka oraz pracownik socjalny. W obrębie działalności ośrodka istnieją trzy formy pomocy: pobyt dzienny, punkt usług specjalistycznych oraz punkt informacyjny dla rodziców dzieci ryzyka i zagrożonych niepełnosprawnością.

W pobycie dziennym w godzinach 6.00. – 16.30. świadczone są usługi żywieniowe, opiekuńcze, prozdrowotne, rehabilitacja społeczna (terapia psychologiczna i logopedyczna) i fizyczna (kinezyterapia, hydroterapia, masaż leczniczy). 30 osób uczestniczy w zajęciach zespołowych w trzech grupach terapeutycznych: maluchów, dzieci i młodzieżowej. Aby zapewnić maksymalną możliwość rozwoju podopiecznych wykorzystywane są elementy różnych metod i programów: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Snoezelen, Metoda Dobrego Startu, Integracja Sensoryczna, pedagogika zabawy, stymulacja polisensoryczna wg pór roku „Poranny Krąg”, „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” M. i Ch. Knillów, alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji, terapia kulinarna, hortiterapia, arteterapia (terapia sztukami plastycznymi, teatroterapia, biblioterapia, muzykoterapia).

Zajęcia grupowe prowadzone są również w Sali Doświadczania Świata oraz w Sali Stymulacji Polisensorycznej.

Uczestnicy oprócz zajęć grupowych korzystają raz w tygodniu z 30 minutowych zajęć indywidualnych prowadzonych przez: dwóch psychologów, dwóch fizjoterapeutów, logopedę oraz muzykoterapeutę.

Na terenie ośrodka podopieczni realizują obowiązek szkolny dzięki współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 uczestnicząc w zajęciach indywidualnych i zespołowych rewalidacyjno – wychowawczych oraz nauczaniu indywidualnym.
W ośrodku istnieje stały plan zajęć zespołowych dla każdej grupy terapeutycznej oraz harmonogram zajęć każdego specjalisty prowadzącego zajęcia indywidualne.
Punkt Usług Specjalistycznych świadczy usługi dla dzieci od 1 do 14 roku życia w formie indywidualnych zajęć 30- lub 45 – minutowych (w zależności od wieku dziecka) z psychologiem i/lub logopedą i/lub fizjoterapeutą w zależności od możliwości i ograniczeń rozwojowych w różnych sferach funkcjonowania uczestnika. Zajęcia odbywają się w przyjaznych salach w godzinach odpowiadających rodzicom dzieci przyprowadzanych na spotkania ze specjalistami. Dzieciom młodszym na zajęciach towarzyszą rodzice, którym terapeuci udzielają porad i instruktażu.

Punkt Informacyjny dla Rodziców Dzieci z Grupy Ryzyka i Zagrożonych Niepełnosprawnością działa w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00 – 12.00. Dyżur telefoniczny pełnią: psycholog, oligofrenopedagog oraz pracownik socjalny udzielając informacji na temat możliwych form wsparcia dla Rodziców i ich Dzieci. Telefonują Rodzice, którzy są zaniepokojeni stanem zdrowia swojego dziecka, potrzebują oceny prawidłowości jego rozwoju, otrzymali informację o chorobie lub zagrażającej niepełnosprawności dziecka, potrzebują wiedzy na temat form pomocy, możliwości wczesnej rehabilitacji, wsparcia socjalnego ułatwiającego funkcjonowanie całej Rodziny.

Pracownicy Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego współpracują z różnymi placówkami z resortu pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Zadaniem ośrodka jest też przygotowywanie spotkań integracyjnych w środowisku lokalnym m.in. Hubertus, udział w wydarzeniach na terenie Lublina m.in. koncert AAC-owy Przyjaciel, organizowanie wycieczek rekreacyjnych m.in. Zamość, Magiczne Ogrody w Janowcu, cyklicznych i okazjonalnych uroczystości m.in. Dzień Dyni, spotkania przedświąteczne, branie udziału w wydarzeniach artystycznych promujących twórczość osób z niepełnosprawnością, spotkania dla rodziców w ramach zajęć plastycznych prowadzonych przez arteterapeutów.


Uroczystość 30-lecie DOA

W dniach 26 i 27. 11. 2018r. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, obchodził Jubileusz 30-lecia działalności. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: p. Anna Walczak – dyrektor ZOW, p. Anna Ryńska – dyrektor ZOW, ks. prof. Marian Stasiak – prezes Fundacji „Dom Dzieci Benjamin”, ks. Andrzej Głos – proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, gospodarz miejsca w którym odbywał się Jubileusz 30 – lecia DOA, ks. dr Stanisław Dworniczak – proboszcz Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Olchowcu, p. Joanna Olszewska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Osób Niepełnosprawnych, p. Jerzy Dębski – dyrektor PFRON w Lublinie wraz z pracownikiem, p. Danuta Wach – dyrektor SOSW nr 2 w Lublinie wraz z wicedyrektorem p. Magdaleną Lakowską oraz z nauczycielami, pracownikami i uczniami, p. Anna Stanisławczuk i p. Bożena Krzysiak – Rydel – nauczyciele KPSS i SPPSS w Lublinie, p. Alicja Jankiewicz – prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki, byli kierownicy i pracownicy DOA, absolwenci DOA wraz z rodzinami, kierownicy i pracownicy placówek ZOW. Uroczystość została przygotowana przez pracowników, uczestników i rodziców uczestników.
Obchody Jubileuszu rozpoczęły się w poniedziałek o godz. 10.00, uroczystą Mszą Świętą w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Koncertowej na Czechowie. W koncelebrowanej Mszy Św. uczestniczyli: ks. prof. M. Stasiak, ks. A. Głos oraz ks. S. Dworniczak.

Do aktywnego udziału we Mszy Św. włączyli się rodzice uczestników oraz pracownicy DOA. Były to: pierwsze czytanie mszalne, modlitwa wiernych, psalm, procesja z darami oraz oprawa muzyczna w czasie dziękczynienia.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do sali widowiskowej przy kościele, gdzie odbyła się dalsza część obchodów Jubileuszu. Program przedstawiał się następująco:

  • występ artystyczny uczestników i terapeutów Ośrodka pt. „Cztery pory roku w DOA”,
  • prezentacja multimedialna 30 – letniej działalności placówki,
  • wystąpienia zaproszonych gości,
  • wręczenie wyróżnień dla pracowników,
  • koncert w wykonaniu „ Kwarteciku Smyczkowego”,
  • poczęstunek.

Uroczystości towarzyszyły następujące wydarzenia: kiermasz ozdób świątecznych, wystawa prac plastycznych uczestników oraz prezentacja kronik Ośrodka.
Występ artystyczny uświetnił obchody Jubileuszu DOA. Wystąpili w nim uczestnicy wraz z terapeutami, którzy byli ubrani w kolorowe togi symbolizujące pory roku. Motywem przewodnim był utwór A. Vivaldiego „Cztery pory roku”. Każdej porze roku reprezentowanej przez grupy aktorów przypisane zostały odpowiednie rekwizyty: wiosna – kwiaty, lato – motyle, burza, jesień – deszcz i wiatr, zima – płatki śniegu na chuście. Przedstawienie zakończyły pląsy przy piosence Marka Grechuty „ Wiosna, ach to ty”. Występ artystyczny bardzo się podobał i otrzymał burzę oklasków.

Podczas prezentacji 30 – lecia działalności placówki ze wzruszeniem obserwowano osoby, które współtworzyły Ośrodek oraz zmiany, jakie dokonywały się na przestrzeni lat, zarówno
w zakresie modernizacji jak i organizacji placówki. Ośrodek przeszedł generalny remont w wyniku którego budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Następnie odbyły się przemówienia zaproszonych gości, podziękowania za współpracę, wręczenie kwiatów dla przybyłych gości, dyrekcji i kierownika placówki, rady rodziców oraz wyróżnienia dla pracowników. Na ręce dyrektora ZOW, został wręczony przez p. J. Olszewską, medal prezydenta Miasta Lublin dla DOA. Ośrodek otrzymał także gratulacje od p. J. Dębskiego – dyrektora PFRON, od p. D. Wach – dyrektora SOSW, od p. B. Krzysiak – Rydel – nauczyciela KPSS i SPPSS oraz od Katedry Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii UM w Lublinie.

Pracownicy wręczyli kwiaty p. dyr A. Walczak, p. dyr A. Ryńskiej i p. kierownik S. Góźdź. Pracownicy DOA otrzymali medale, listy gratulacyjne oraz okolicznościowe grawertony od Prezydenta Miasta Lublin. Współpracujący z pracownikami rodzice uczestników oraz przyjaciele DOA otrzymali Dyplomy od p. dyrektor ZOW.

Uroczystość uwieńczył piękny koncert muzyki filmowej, wykonany przez „Kwartecik Smyczkowy”. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszenie na poczęstunek oraz do obejrzenia wystawy prac plastycznych uczestników i wzięcia udziału w kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych.

Serdecznie dziękujemy ks.proboszczowi Andrzejowi Głosowi za pomoc w organizacji uroczystości XXX-lecia Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego

Drugi dzień obchodów Jubileuszu odbył się w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym.

O godz.10.00 rozpoczęła się zabawa andrzejkowa. Było lanie wosku, wróżby, tańce i zabawy z chustą animacyjną oraz słodki poczęstunek, do przygotowania którego włączyli się rodzice uczestników. Przybyli goście mieli okazję obejrzeć Ośrodek oraz zapoznać się z jego funkcjonowaniem.

Wszystkim świętującym Jubileusz 30 – lecia DOA towarzyszyły duże emocje. Były łzy wzruszenia, spotkania, rozmowy i wspomnienia z pracownikami na emeryturze, jak również z absolwentami i ich rodzinami. Wspólnie spędzony czas zaowocował niezapomnianymi wrażeniami.

 

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Poturzyńska 1
20-853 Lublin
tel. 81 466 55 68
e-mail: