LUBinclusiON

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie brał udział w projekcie „LUBInclusiON ­ działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” realizowanym na terenie miasta Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita projektu: 13 705 135,84 zł

Wartość dofinansowania z UE: 11 649 365,46 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa: 1 353 706,11 zł

Wkład własny: 702 064,27 zł

W ramach projektu LUBInclusiON w styczniu 2019 roku przy Zespole Ośrodków Wsparcia powstały dwa Kluby.

Pierwszy z nich Klub „Senior Montessori” znajduje się na ul. Lwowskiej 28, gdzie prowadzone są zajęcia w technice Montessori. Celem spotkań w Klubie jest wzbudzenie u uczestników pełnego potencjału we wszystkich sferach życia, rozwijaniu zdolności społecznych oraz podnoszeniu koordynacji fizycznej.

Zajęcia w Klubie odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia obejmują: terapię w technice Montessori, arteterapię, zajęcia z psychologiem, usprawniające i integracyjne.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym jak funkcjonuje Klub Seniora “Klub Montessori” – kliknij tutaj.

Drugi Klub „Aktywnych Kobiet” znajduje się na ul. Gospodarczej 7 gdzie zapraszamy kobiety chcące aktywnie spędzić czas. W ramach spotkań zaplanowany jest szereg zajęć kulturalno-oświatowych, aktywizujących, terapii zajęciowej grupowej i  indywidualnej.

Klub działa dwa razy w tygodni w poniedziałki i czwartki. W ramach zajęć oferowana jest arteterapia, zajęcia florystyczne, wsparcie psychologa, terapię kulinarną i coaching indywidualny, zajęcia usprawniające oraz integracyjne.

Uczestnictwo w Klubach pozwala odkrywać swój talent i rozwijać pasje. 

Celem działalności Klubów jest aktywizacja społeczna i integracja osób starszych, organizowanie wzajemnej pomocy, zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu, motywowanie do aktywności i twórczości własnej, dbanie o własny rozwój, zdrowie fizyczne i psychiczne.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

 Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:

http://projekty.lublin.eu/pl/content/lubinclusion-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-profilaktyczne-i-usamodzielniaj%C4%85ce-w-%C5%9Brodowisku-lokalnym-oraz

 oraz na profilu na Facebooku :

https://www.facebook.com/Projekt-Lubinclusion-923894034477718/

 W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (81) 466 55 64.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!