LUBinclusiON

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie ogłasza nabór do udziału w projekcie „LUBInclusiON ­ działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” realizowanym na terenie miasta Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu LUBInclusiON w styczniu 2019 roku przy Zespole Ośrodków Wsparcia powstały dwa Kluby.

Pierwszy z nich Klub „Senior Montessori” znajduje się na ul. Lwowskiej 28, gdzie można skorzystać z zajęć organizowanych w technice Montessori. Celem spotkań w Klubie będzie wzbudzenie u uczestników pełnego potencjału we wszystkich sferach życia, rozwijaniu zdolności społecznych oraz podnoszeniu koordynacji fizycznej.

Zajęcia w Klubie odbywają się dwa razy w tygodniu po cztery godziny, łączenie osiem godzin tygodniowo. Zajęcia obejmują: terapię w technice Montessori, arteterapię, zajęcia z psychologiem, usprawniające i integracyjne.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym jak funkcjonuje Klub Seniora “Klub Montessori” – kliknij tutaj.

Drugi Klub „Aktywnych kobiet” jest na ul. Gospodarczej 7 gdzie zapraszamy kobiety chcące aktywnie spędzić czas. W ramach spotkań zaplanowany jest szereg zajęć kulturalno-oświatowych, aktywizujących, terapii zajęciowej grupowej i  indywidualnej.

Klub działa trzy razy w tygodni po cztery godziny. Łącznie dwanaście godzin tygodniowo. W ramach, których oferowana jest arteterapia, zajęcia florystyczne, wsparcie psychologa, terapię kulinarną i coaching indywidualny, zajęcia usprawniające oraz integracyjne.

W tych Klubach można będzie odkryć swój talent i rozwinąć swoje pasje. Dostęp do mediów zapobiegnie barierom informatycznym.

Celem działalności Klubów jest aktywizacja społeczna i integracja osób starszych, organizowanie wzajemnej pomocy, zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu, motywowanie do aktywności i twórczości własnej, dbanie o własny rozwój, zdrowie fizyczne i psychiczne.

 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji.

Rekrutacja jest otwarta, prowadzona w trybie ciągłym od 01.10.2018 r. do 31.07.2021 r.
(lub krócej w przypadku osiągnięcia 150% uczestników przewidzianych w projekcie – 100% Uczestnicy Projektu + 50% lista rezerwowa).

 Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie następujących dokumentów:

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Wymagane dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób ul. Lwowska 28.

 Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:

http://projekty.lublin.eu/pl/content/lubinclusion-%E2%80%93-dzia%C5%82ania-profilaktyczne-i-usamodzielniaj%C4%85ce-w-%C5%9Brodowisku-lokalnym-oraz

 oraz na profilu na Facebooku :

https://www.facebook.com/Projekt-Lubinclusion-923894034477718/

 W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (81) 466 55 64.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


Dokumenty do Pobrania