Ochrona dzieci

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2024 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 6/2024 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dn. 15.02.2024 r. – Standardy Ochrony Małoletnich w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 6/2024 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dn. 15.02.2024 r. – Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Załącznik Nr 1 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Czynniki ryzyka

Załącznik Nr 2 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Zasady bezpiecznej rekrutacji kandydatów do pracy w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” funkcjonujących w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Załącznik Nr 3 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony dzieci

Załącznik Nr 4 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Oświadczenie o zamieszkiwaniu

Załącznik Nr 5 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich

Załącznik Nr 6 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Procedura postępowania w trakcie odbioru dziecka z ośrodka

Załącznik Nr 7 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

Załącznik Nr 8 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Wzór notatki służbowej dotyczącej powzięcia przez pracownika informacji o podejrzeniu krzywdzenia dziecka

Załącznik Nr 9 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Karta przebiegu interwencji

Załącznik Nr 10 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Monitoring standardów – ankieta

Załącznik Nr 11 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Protokół ze szkolenia pracowników z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Załącznik Nr 12 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się ze standardami ochrony małoletnich w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Załącznik Nr 13 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub faktycznego o zapoznaniu się ze standardami ochrony małoletnich w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Załącznik Nr 14 do Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem – Rejestr zdarzeń zagrażających dobru małoletniego w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością / Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością “Benjamin”