Ruszają zapisy do nowej placówki dla seniorów na Czechowie

Środowiskowe Centrum Seniorów w dzielnicy Czechów jest nowopowstającą placówką prowadzoną przez Miasto Lublin, przeznaczoną dla osób w wieku emerytalnym 60+, nieaktywnych zawodowo. Głównym założeniem Centrum jest wspieranie seniorów w celu umożliwienia im pozostawania jak najdłużej samodzielnym i aktywnym w środowisku zamieszkania, w efekcie czego ograniczenie potrzeby korzystania z całodobowej pomocy instytucjonalnej. Założenia planujemy realizować poprzez prowadzenie współpracy ze środowiskiem, lokalnymi podmiotami funkcjonującymi w różnych obszarach życia społecznego.

Centrum usytuowane jest w zachodnim skrzydle budynku Szkoły Podstawowej Nr 43 przy ul. Józefa Śliwińskiego 5 w Lublinie. Wydzielona część budynku szkoły została odremontowana
i przystosowana do potrzeb osób starszych. Do dyspozycji seniorów będą dwie przestronne sale oraz kuchnia z aneksem kuchennym. Sala świetlicowa, która będzie pełniła funkcję sali spotkań
i jadalni, wyposażona będzie m.in. w stoły z krzesłami, fotele, szafę, komodę, laptop, telewizor, rzutnik i ekran do projekcji filmów oraz radioodtwarzacz. Sala rekreacyjna wyposażona będzie
w sprzęt do ćwiczeń, taki jak: rowerek stacjonarny, bieżnia, rotory oraz drobne przyrządy
do ćwiczeń. W pomieszczeniu, w którym znajduje się w pełni wyposażony aneks kuchenny będzie możliwe przeprowadzanie zajęć z zakresu terapii kulinarnej. W Centrum znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach Środowiskowego Centrum Seniorów przewidziano następujące formy wsparcia:

Punkt Dziennego Pobytu, który przeznaczony jest dla 30 osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo z dzielnicy Czechów, samodzielnych w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. W ramach Punktu seniorzy będą mogli uczestniczyć w zajęcia terapeutyczno – aktywizujących i edukacyjnych, m.in.: w zajęciach muzycznych, plastycznych, literackich, kulinarnych, ćwiczeniach językowych, pamięciowych, a także w zajęciach aktywności ruchowej (gimnastyce, ćwiczeniach na sprzęcie rehabilitacyjnym, Nordic Walking, masażach), W ramach dziennego pobytu uczestnicy będą mieli zapewnione wsparcie psychologiczne i socjalne, a zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów. Uczestnikom proponujemy również udział w uroczystościach, spotkaniach towarzyskich i okolicznościowych, atrakcyjne wyjścia, spacery i wycieczki. Istnieje możliwość skorzystania z obiadów oferowanych w placówce. Uczestnictwo w Punkcie jest odpłatne w zależności od wysokości dochodu. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9.00-15.00.

Punkt Domowej Opieki przeznaczony jest dla 40 osób z dzielnicy Czechów, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne opuszczanie miejsca zamieszkania. W ramach Punktu oferujemy dowóz posiłków do miejsca zamieszkania od poniedziałku do piątku, poradnictwo
i wsparcie socjalne, możliwość uczestniczenia w spotkaniach okolicznościowych. Korzystanie
z Punktu jest odpłatne w zależności od wysokości dochodu.

Środowiskowy Klub Seniora – przeznaczony jest dla 40 samodzielnych i aktywnych osób starszych, gdzie można rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas. W ramach Klubu oferujemy: zajęcia rozwijające zainteresowania, m.in.: plastyczne, muzyczne, poetyckie, rękodzielnicze, zajęcia ruchowe, zajęcia edukacyjne, gry rozwijające sprawność intelektualną, treningi pamięci, spacery, wycieczki i zabawy taneczne, wspólne obchodzenie świąt i uroczystości, spotkania integracyjne. Uczestnictwo w zajęciach klubowych jest bezpłatne. Środowiskowy Klub Seniora będzie czynny w godz. 15.00 -17.00 (częstotliwość spotkań w zależności od ilości chętnych).

 

 

Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia się i udziału w wybranej formie wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 880 523 419

 

 

W dniu 12.10.2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Gminą Lublin Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wartość grantu wynosi  2 073 240,00 PLN z czego ze środków europejskich  1 747 326,67 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu. Termin realizacji grantu:
od 01.10.2022 r. do 31.07.2023 r.